Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie dokonujemy następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręczanie oświadczeń
 • spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek),
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.