Z tytułu dokonywanej czynności notarialnej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane: taksą notarialną).

Wynagrodzenie Notariusza powiększane jest o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

W zależności od charakteru dokonywanej czynności, notariusz jako płatnik, pobiera i odprowadza:

  • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,

Po poinformowaniu o potrzebie dokonania konkretnej czynności notarialnej i  okazaniu albo przesłaniu odpowiedniej dokumentacji, kancelaria przekaże Państwu informacje o wysokości powyższych opłat.

Zgodnie z treścią art. 6 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.